Godziny otwarcia:

lipiec, sierpień wrzesień


poniedziałek - piątek

1000 - 1900


sobota - niedziela

1000 - 2000


Możliwość rezerwacji dla grup, imprez integracyjnych itp.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych godziny otwarcia mogą ulec zmianie.

           REGULAMIN ZOLA PARK S.C.Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z urządzeń rekreacyjnych będących własnością ZOLA PARK s.c.


        Przez urządzenia rekreacyjne (sprzęt rekreacyjny) rozumie się:
 • quady o napędzie elektrycznym (trzy wielkości: małe, średnie, duże),
 • hulajnogi elektryczne,
 • segway’e,
 • urządzenia typu self balance,
 • osprzęt do paintballa.
 1. Wszystkie osoby korzystające ze sprzętu rekreacyjnego w ZOLA PARK s.c. zobowiązane są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do bezwzględnego jego przestrzegania.
 2. Wypożyczany sprzęt rekreacyjny jest własnością ZOLA PARK s.c. z siedzibą w Rabce-Zdrój ul. Smrekowa 8/4.
 3. Opłatę za wypożyczenie sprzętu pobiera się z góry za zadeklarowany czas jego używania w oparciu o obowiązujący cennik. Ewentualne przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia sprzętu upoważnia obsługę ZOLA PARK s.c. do naliczenia dodatkowej opłaty wg cennika.
 4. W przypadku uznania przez osoby reprezentujące ZOLA PARK s.c. że:
  • osoba chcąca wypożyczyć sprzęt jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub znajduje się pod wpływem substancji odurzających
  • warunki pogodowe mogą stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia wypożyczającego mogą one odmówić wypożyczenia ww sprzętu.
 5. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • korzystania z powierzonego sprzętu oraz jego wyposażenia i osprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem
  • zwrócenia wypożyczonego sprzętu w zadeklarowanym czasie
  • zwrócenia sprawnego technicznie w stanie niepogorszonym wypożyczonego sprzętu wraz z jego wyposażeniem i osprzętem
  • pokrycia ewentualnych kosztów naprawy uszkodzonego z własnej winy sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu
  • nie odstępowania wypożyczonego sprzętu osobom trzecim
  • opieki nad sprzętem przez cały okres wypożyczenia.
 6. W przypadku utraty wypożyczonego sprzętu lub jego wyposażenia bądź osprzętu na skutek kradzieży, zagubienia, uszkodzenia wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości sprzętu jego wyposażenia lub osprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 7. Obsługa ZOLA PARK s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody zarówno u wypożyczającego jak i u osób trzecich powstałych w czasie użytkowania sprzętu przez wypożyczającego pod warunkiem, że wypadki lub szkody nie są wynikiem wad tkwiących w wypożyczonym sprzęcie.
 8. Osoba dopuszczająca się zniszczenia lub zgubienia sprzętu ponosi odpowiedzialność prawną i materialną.
 9. W przypadku stwierdzenia faktu zniszczenia sprzętu należy sporządzić protokół zniszczenia wypełniony przez osobę reprezentującą ZOLA PARK s.c. przy udziale osoby na która został wypożyczony sprzęt. Protokół ten stanowi podstawę do rozliczenia wyrządzonej szkody.
 10. Aby wypożyczyć sprzęt należy przedstawić dokument tożsamości ze zdjęciem (legitymacja szkolna lub studencka, dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz podpisać oświadczenie i potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie przejęcia odpowiedzialności za nie.
  Należy również pobrać sprzęt asekuracyjny (ochraniacze, kaski i inne) i używać ich w sposób prawidłowy zgodnie z ich przeznaczeniem.
 11. Należy korzystać z powierzonego sprzętu rekreacyjnego w sposób niezagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz osób trzecich.
 12. Wypożyczający sprzęt jest zobowiązany do stosowania się do poleceń obsługi ZOLA PARK s.c. zarówno co do techniki wykorzystania sprzętu jak i wytyczonych miejsc jego użytkowania.
 13. Za osoby małoletnie pozostające na terenie ZOLA PARK s.c. ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie.
 14. Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

ŻYCZYMY DOBREJ ZABAWY

mszana dolna skutery elektryczne, poligon paintball rabka zdrój, paint ball chabówka, trasa park quady rabka, skutery elektryczne rabka